بایگانی دسته بندی: جداکننده سربی

جداکننده های سربی به دو نوع است که قابلیت نصب شیشه سربی را دارا می باشند :
1. پارتیشن سربی ( جداکننده ثابت )
2. پاراوان ( جداکننده متحرک )